Logo

CENY LICENCÍ
A OBJEDNÁNÍ SYSTÉMU SPVG


› možnost objednat přímo nebo u partnerů
› předplacení online služeb pomocí kreditu
› nabídka samostatných adaptérů
Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží a poskytování s ním souvisejících služeb
prostřednictvím on-line obchodu dostupného
na doméně spvgsystems.com
provozovaného
obchodní společností
SPVG Systems s.r.o.
IČO: 26965542, DIČ: CZ26965542, se sídlem Čichnova 1294/23a, Komín, 624 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 48721 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále také jen „Prodávající“)
účinné od 31. 1. 2021
I. Úvodní ustanovení
II. Objednávky Zboží a uzavření Smlouvy
III. Dodací a platební podmínky
IV. Odpovědnost za vady a reklamace
V. Práva a povinnosti smluvních stran
VI. Odstoupení od Smlouvy
VII. Aktivace Zboží a licenčníujednání
VIII. Ochrana osobních údajů, zasíláníobchodních sdělení
IX. Ostatní ujednání
X. Závěrečná ustanovení
Prodávající

Internetový obchod dostupný na doméně spvgsystems.com je provozován společností SPVG Systems s.r.o., IČO: 26965542, DIČ: CZ26965542, se sídlem Čichnova 1294/23a, Komín, 624 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 48721 vedená u Krajského soudu v Brně.
Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:
telefon: +420 774 702 623;
elektronická adresa (e-mail): sales@spvgsystems.cz ;
adresa pro doručování psaní v listinné podobě: Čichnova 1294/23a, Komín, 624 00 Brno.

 1. Definice pojmů
  1. soubory malé velikosti obsahující text, které jsou automaticky ukládány do počítače či jiného elektronického zařízení Uživatele, prostřednictvím kterého si Uživatel zobrazuje Internetový obchod.
  2. e-mailová adresa Kupujícího uvedená v rámci Uživatelského účtu.
  3. on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) spvgsystems.com, který umožňuje uzavírat Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku.
  4. fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu.
  5. specifická a adresná nabídka na dodávku Zboží vytvořená na základě Poptávky;
  6. virtuální místo, do kterého Kupující vkládá pomocí funkcí Internetového obchodu Zboží, která je součástí Objednávky.
  7. žádost Kupujícího o nabídku Prodávajícího na vytvoření Zboží dle požadavků Kupujícího.
  8. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  9. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu dostupné na internetové doméně spvgsystems.com, které tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  10. elektronický závazný návrh na uzavření Smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu.
  11. doplňkové služby ke Zboží nabízené Prodávajícím jeho Zákazníkům.
  12. kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  13. jedna smluvní strana Smlouvy, tj. buďto Prodávající nebo Kupující.
  14. Smluvní strany – smluvní strany Smlouvy, tj. Prodávající a Kupující.
  15. Kupující, který naplňuje definici spotřebitele dle ust. § 419 Občanského zákoníku.
  16. osoba, která ve webovém prohlížeči zobrazuje obsah Internetového obchodu.
  17. funkce Internetového obchodu umožňující vytvoření individuálního přístupu pro Kupujícího. Zřízení uživatelského učtu je nezbytné pro provedení Objednávky nebo Poptávky v Internetovém obchodě. Zboží – movité věci nabízené a/nebo prodávané prostřednictvím Internetového obchodu. Internetový obchod Prodávající provozuje na internetové doméně dostupné na adrese (URL) spvgsystems.com on-line systém nabízející Kupujícím nákup Zboží. Prodávající zveřejňuje v Internetovém obchodě nabídku Zboží, přičemž tato nabídka má informativní charakter. Zboží představuje zejména (i) diagnostický systém SPVG určený pro koncernové vozy Volkswagen, Škoda, Audi a Seat, (ii) nástroje pro práci s dálkovými ovladači osobních vozidel a (iii) části, díly a příslušenství pro Zboží uvedené v bodech (i) a (ii) výše.

   Kupující má zájem o koupi Zboží od Prodávajícího a případně o poskytování s ním souvisejících Služeb. Kupující může být spotřebitelem ve smyslu právních předpisů platných na území České republiky a pro takový případ obsahují tyto Všeobecné obchodní podmínky zvláštní ustanovení, které se užijí jen v případě, že Kupující je spotřebitelem.

   Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smluv, na jejichž základě dochází k dodávkám Zboží a případně s ním souvisejících Služeb uzavřených mezi Kupujícím jako odběratelem a Prodávajícím jako dodavatelem prostřednictvím Internetového obchodu.

   Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy.
 1. Informace o Zboží
  1. Nabídka Zboží dostupná v Internetovém obchodě není závaznou nabídkou k uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, ale jen výzvou Kupujícímu k zaslání závazného návrhu na uzavření Smlouvy ve formě Objednávky.
  2. Vyobrazení Zboží v Internetovém obchodě je jen informativní a není závazné. Zejména estetické prvky Zboží mohou být Prodávajícím měněny, resp. Zboží dodané na základě Smlouvy může být odlišné v estetických prvcích od Zboží vyobrazeného v Internetovém obchodě, přičemž tyto prvky nemají vliv na funkčnost Zboží (barva, tvar a/nebo velikost Zboží neovlivňující jeho funkčnost).
  3. Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí vyobrazení Zboží, jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, s výjimkou Zboží, které je vytvořeno na základě požadavků Kupujícího, přičemž u takového Zboží není uvedena jeho cena a nelze jej přímo objednat prostřednictvím Internetového obchodu, ale vložením parametrů požadovaných Kupujícím na Zboží a jejich odesláním Prodávajícímu je vytvořena Poptávka.
  4. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.2 těchto Podmínek.
 2. Objednávka a její kontrola
  1. V případě zájmu o nabízené Zboží jej Kupující musí umístit do Nákupního košíku pomocí tlačítka “PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Umístěním Zboží do Nákupního košíku se stává toto Zboží součástí Objednávky.
  2. Před zasláním Objednávky na Zboží umístěné v Nákupním košíku vytvořené dle předchozího článku je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje včetně možnosti měnit druh a množství Zboží, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky Kupujícím. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ v Objednávce, přičemž vyplněná a odeslaná Objednávka se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy.
  3. Podmínkou odeslání Objednávky je odsouhlasení těchto Podmínek, které představují součást Smlouvy. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Potvrzení obdržení Objednávky
  1. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce. Součástí informace o obdržení Objednávky jsou také druh a množství požadovaného Zboží.
  2. Potvrzení obdržení Objednávky dle předchozího článku, není potvrzením akceptace Objednávky pro uzavření Kupní smlouvy.
  3. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení obdržení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrh na uzavření Kupní smlouvy zaslané Kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.
 4. Uzavření Smlouvy na základě Objednávky
  1. Na základě přijaté Objednávky Prodávající ověří její náležitosti a dostupnost Zboží v dané specifikaci a množství dle Objednávky. V případě, že Objednávka obsahuje všechny potřebné informace pro provedení dodávky Zboží, zašle Prodávající potvrzení Objednávky obsahující také informaci o předpokládaném termínu dodání Zboží Kupujícímu.
  2. V případě, že Objednávka obsahuje informace nedostatečné pro provedení dodávky Zboží, Prodávající informuje o této skutečnosti Kupujícího. Přijetím této informace nedochází k uzavření Smlouvy, nicméně uzavření Smlouvy je možné po zhojení nedostatků informací uvedených v Objednávce.
  3. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení přijetí Objednávky (akceptací) Prodávajícím Kupujícímu, které bude zasláno Prodávajícím v elektronické podobě na E- mailovou adresu kupujícího sdělenou Kupujícím při vytvoření Uživatelského účtu, přičemž přijetí Objednávky (akceptace) se považuje za doručené bezprostředně po jeho odeslání Prodávajícím Kupujícímu.
 5. Uzavření Smlouvy na základě specifické Nabídky dané Prodávajícím
  1. V případě, že Prodávající poskytne Kupujícímu specifickou a adresnou nabídku na dodávku Zboží a případně souvisejících Služeb na základě Poptávky, se Smlouva považuje za uzavřenou doručením přijetí Nabídky Kupujícím ve lhůtě uvedené v Nabídce Prodávajícímu, přičemž přijetí Nabídky musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno v elektronické podobě na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v Nabídce nebo na adresu dle čl. 1.1.2 písm. b) Podmínek nebo v listinné podobě na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 písm. c) těchto Podmínek.
 6. Předmět Smlouvy
  1. Na základě uzavřené Smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat Zboží a případně s ním související Služby dle Objednávky potvrzené Prodávajícím nebo dle Nabídky přijaté Kupujícím za sjednanou kupní cenu (případně za sjednanou cenu za poskytnuté Služby) a Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit kupní cenu (případně uhradit cenu za poskytnuté Služby).
 7. Odchylná ujednání Smlouvy od Podmínek
  1. Kupující a Prodávající se dohodli, že vylučují ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva bude uzavřena jen v případě, že se bude řídit výlučně ujednáními obsaženými v těchto Podmínkách. Od smluvních ujednání dohodnutých ve Smlouvě a v Podmínkách se lze odchýlit jen v případě písemného přijetí odlišných ujednání Prodávajícím.
 8. Termín dodání
  1. V případě, že Zboží uvedené v Objednávce je na skladě Prodávajícího a umožňují-li to provozní podmínky Prodávajícího, potom je Zboží obvykle zasláno Kupujícímu do 5 pracovních dnů od přijetí (akceptace) Objednávky Prodávajícím.
 9. Náklady na uzavření Smlouvy
  1. V případě uzavření Smlouvy distančním způsobem Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení nebo dalších komunikačních prostředků, využívaných Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Smlouvy.
 10. Uživatelský účet
  1. Pro zpřístupnění možnosti objednávání Zboží nebo vytváření Poptávek v Internetovém obchodě je možné využít předchozí zřízení Uživatelského účtu.
  2. Na základě požadavku Kupujícího na zřízení Uživatelského účtu, který je proveden vyplněním registračního formuláře dostupného v Internetovém obchodě, a přijetím takového požadavku Prodávajícím, je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva, jejímž předmětem je oprávnění Kupujícího užívat Uživatelský účet.
  3. Kupující může kdykoliv Prodávajícího požádat o zrušení Uživatelského účtu. Pokud je Uživatelský účet zrušen, zaniká také smlouva opravňující Kupujícího tento učet užívat.
  4. Data Uživatelského účtu jsou zálohovaná a v případě jejich poškození může dojít k jejich obnově. V rámci takové obnovy však nemusí být obnoven stav totožný se stavem před poškozením dat.
 1. Termín, místo a způsob dodání Zboží
  1. Místem dodání Zboží je místo sjednané ve Smlouvě.
  2. Pokud je doprava zajišťována Prodávajícím, bude doprava zajištěna zásilkovou službou nebo prostřednictvím externího dopravce a/nebo provozovatele poštovních služeb, přičemž náklady na dopravu Zboží budou hrazeny dle pravidel Smlouvy a těchto Podmínek. Skutečnost, že Prodávající má zajistit dopravu Zboží, neznamená, že bude hradit náklady spojené s dopravou Zboží.
  3. Na výslovnou žádost Kupujícího uvedenou v Objednávce Prodávající zajistí přepravu Zboží na určené místo a jeho odevzdání třetí osobě určené Kupujícím.
  4. Náklady na dopravu hradí Kupující, pokud se smluvní strany ve Smlouvě výslovně nedohodnou jinak. Kupující uhradí dopravní náklady včetně balného dle ceníku Prodávajícího, přičemž dopravní náklady a balné jsou vždy dopředu sděleny Kupujícímu a uvedeny v potvrzení Objednávky či v Nabídce.
  5. V případě zaslání Zboží na dobírku platí Kupující kupní cenu Zboží a náklady na dopravu přímo dopravci.
  6. Dodávka Zboží je splněna (i) předáním a převzetím Zboží Kupujícím ve výdejním místě Prodávajícího nebo (ii) převzetím pověřeným dopravcem Kupujícího oproti potvrzení dodacího listu (pokud dopravu zajištuje Kupující) nebo (iii) předáním Zboží prvnímu dopravci.
  7. Kupující je povinen dodávku Zboží řádně a včas převzít a převzetí vyznačit v dodacím listě. Kupující je povinen převzetí dodávky na dodacím listu potvrdit, a to podpisem Kupujícího (a pokud je Kupující právnickou osobou rovněž s uvedením jména pověřeného zaměstnance Kupujícího či jím pověřené osoby), nebo dopravce. K podpisu bude uvedeno vždy i hůlkovým písmem nebo strojopisem jméno podepisující osoby, razítko a datum dodání Zboží.
  8. Kupující je povinen převzít i částečnou dodávku Zboží.
  9. V případě, že Kupující odmítne převzít Zboží, jehož kupní cena má být uhrazena při doručení, nebo Zboží nepřevezme z důvodů spočívajících na jeho straně, nese Kupující
 2. náklady na opakované dodání Zboží v plné výši.
  1. Nebezpečí škody na Zboží a nabytí vlastnického práva
  2. Nebezpečí škody a nahodilé zkázy na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží. Pokud se provádí přeprava Zboží prostřednictvím dopravce, nebezpečí škody a nahodilé zkázy na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení Zboží bez ohledu na okamžik přechodu vlastnického práva ke Zboží.
  3. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující až úplným uhrazením kupní ceny, jak byla vyúčtována ve faktuře vztahující se ke Zboží.
  4. Kupující je povinen zacházet se Zbožím Prodávajícího tak, aby skladováním nebo manipulací nedošlo k jeho poškození. Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat dodané Zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu Zboží. Prodávající má za tímto účelem právo kontroly způsobu uskladnění dodaného Zboží a Kupující je povinen mu toto umožnit. Tento článek 3.2.3 se vztahuje i na Zboží reklamované Kupujícím.
  5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny za Zboží je Prodávající oprávněn vyžadovat po Kupujícím vydání Zboží, které je ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je povinen takové Zboží vydat bez zbytečného odkladu. Kupující nese veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnictví ze strany Prodávajícího.
 3. Dokumenty související se Zbožím
  1. Prodávající zašle Kupujícímu na základě jeho žádosti technická data, atestace a návody k zakoupenému Zboží, pokud jsou Prodávajícímu uvedené dokumenty k dispozici.
 4. Jakost Zboží
  1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství a ve sjednané jakosti, a pokud jakost Zboží sjednána nebude, potom v jakosti obvyklé pro účel, ke kterému má Zboží obvykle sloužit.
  2. Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající za to, že:
   Zboží má vlastnosti, které Prodávající výslovně uvedl v popisu Zboží v Internetovém obchodě a které jsou uvedeny ve Smlouvě, popř. potvrzení Objednávky či Nabídce, a chybí- li takové ujednání, potom takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na sdělení uvedená Prodávajícím nebo výrobcem v reklamě;
   se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající na Internetovém obchodě (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. V případě Smlouvy uzavřené s Kupujícím – spotřebitelem se má za to, že vadu, která se na Zboží projeví v době 6 měsíců od převzetí Zboží, Zboží vykazovalo už při samotném převzetí.
 5. Dodávka Zboží a její kontrola
  1. Kupující je povinen ihned při převzetí Zboží nebo zásilky se Zbožím prohlédnout Zboží s náležitou péčí, kterou lze od něj očekávat s přihlédnutím k tomu, zda-li je Kupující podnikatelem nebo spotřebitelem, zejména zkontrolovat jeho množství, neporušenost obalu Zboží, absenci zjevných vad Zboží a kvalitu Zboží. V případě, že zásilka obsahující Zboží neodpovídá seznamu Zboží na dodacím listu, rozporované položky (kvantitativní i kvalitativní rozdíly) je Kupující povinen vyznačit na dodacím listě za přítomnosti řidiče, který zásilku Kupujícímu dopravil. Jedna kopie dodacího listu zůstává Prodávajícímu, druhá Kupujícímu.
  2. Pokud balení Zboží neumožní dodržet množství dle Smlouvy, je Prodávající oprávněn dodat zbývající část Zboží spolu s nejbližší další dodávkou dalšího Zboží Kupujícímu, bude-li to možné a nesjednají-li smluvní strany v daném konkrétním případě jinak.
 6. Paletové hospodářství
  1. V případě expedice Zboží na paletách bude cena palety účtována Kupujícímu společně s kupní cenou Zboží.
 7. Výhrada odchylek hmotnosti, barvy a rozměrů Zboží
  1. Není-li v technických datech Zboží uvedeno jinak, hmotnost či rozměry dodaného Zboží se mohou lišit o +/- 5 % oproti hodnotám deklarovaným v popisu Zboží, pokud taková odchylka nemá vliv na účel Zboží. Dále se může lišit i konkrétní provedení Zboží dodaného Kupujícímu oproti Objednávce nebo Nabídce, pokud toto nemá vliv na jejich účel. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy Zboží, pokud barvy nemají vliv na funkci Zboží, a to bez předchozího upozornění. Výše popsané odchylky nepředstavují vady Zboží a nelze z nich uplatnit práva z vad dle článku IV. těchto Podmínek.
  2. Kupující bere na vědomí, že fotografie Zboží uvedené v Internetovém obchodě mohou vykazovat odchylky stanovené ohledně Zboží v tomto článku 3.7 Podmínek.
 8. Platební podmínky
  1. Kupní cena Zboží je uvedena u jeho vyobrazení v Internetovém obchodě ve smyslu čl. 2.1.3 Podmínek s výjimkou specifického Zboží, u kterého je kupní cena sdělena na základě Poptávky Kupujícího, resp. v rámci Nabídky dle čl. 2.5.1 Podmínek.
  2. Kupující si pro úhradu kupní ceny Zboží mohou vybrat způsob, který Prodávající nabízí v rámci Internetového obchodu, přičemž zejména se jedná o (i) platbu převodem na bankovní účet Prodávajícího (ii) prostřednictvím platební brány.
  3. V případě, že má být zboží uhrazeno převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury, potom lhůta splatnosti takového daňového dokladu – faktury za Zboží, pokud není na daňovém dokladu – faktuře uvedeno jinak, je 14 [slovy: čtrnáct] ]kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.
  4. Kupující je oprávněn vrátit fakturu za dodané Zboží na adresu sídla Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, pokud faktura neobsahuje náležitosti stanovené pro daňový doklad zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je v případě vrácení faktury povinen v průvodním dopise, jehož přílohu tvoří vrácená faktura, uvést důvody vrácení faktury. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu za dodané Zboží, a v případě, že kupní cena Zboží zatím nebyla uhrazena, potom lhůta splatnosti opravené faktury běží ode dne vystavení původní faktury, přičemž Prodávající je oprávněn splatnost nově vystavené faktury přiměřeně upravit.
  5. Pokud je kupní cena Zboží hrazena bezhotovostně, je povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu Zboží (případně zálohu na kupní cenu Zboží) Prodávajícímu splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Prodávajícího, který je uvedený na faktuře.
  6. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou faktury (případně zálohové faktury) za dodané Zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná každým dnem prodlení Kupujícího s úhradou dlužné částky. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu případné škody. Po dobu prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky Zboží.
  7. Kupující je oprávněn postoupit nebo zastavit svou pohledávku za Prodávajícím třetí osobě nebo ve prospěch třetí osoby jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Kupující je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy výlučně na základě předchozí písemné dohody s Prodávajícím.
 9. Úhrada nákladů na nevyzvednutí Zboží
  1. V případě, že kupní cena Zboží má být uhrazena dobírkou, a Kupující si nepřevezme takové Zboží, které mu bude doručováno na adresu dle Objednávky a ani si jej nevyzvedne od příslušného provozovatele poštovních služeb nebo dopravce ani v náhradní době, po kterou je zásilka obsahující Zboží uložena u provozovatele poštovních služeb nebo u dopravce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady související s manipulací a zasláním Zboží, které u každé Objednávky Zboží činí částku odpovídající výši dopravného za Zboží, které bylo předmětem Objednávky, přičemž výše takového dopravného může být uvedena na daňovém dokladu – faktuře k vyúčtování kupní ceny Zboží a/nebo na samostatném daňovém dokladu. Tato částka je splatná do 7 [slovy: sedmi] pracovních dnů od marného uplynutí lhůty k převzetí zásilky obsahující Zboží objednané Kupujícím nebo ode dne doručení výzvy k úhradě této částky Kupujícímu, a to na bankovní účet Prodávajícího uvedeného na faktuře.
 1. Prohlídka Zboží
  1. Kupující je povinen provést kontrolu vad Zboží při jeho převzetí nebo převzetí zásilky se Zbožím postupem dle článku 3.5.1.
 2. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – spotřebitelem
  1. Tento článek 4.2 a podčlánky v něm obsažené se uplatňují vedle ostatních článků těchto Podmínek v případě reklamace vad Zboží Kupujícím – spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, tj. fyzickou osobou, která při uzavření Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí, pokud není z důvodu poskytnutí záruky za jakost Zboží ve smyslu článku 4.4 Podmínek lhůta delší. V případě poskytnutí záruky za jakost Zboží je možné nároky z vad uplatnit v době 24 (dvacet čtyři měsíců) od projevení se vady, nejpozději však mohou být vady uplatněny do konce doby poskytnuté záruky za jakost.
  3. Oprávnění Kupujícího uplatňovat práva z vad Zboží se nevztahují: u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena takového Zboží sjednána; na případy opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; na případy, kdy vady vznikly nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození; u použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo již při převzetí Kupujícím; na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených Prodávajícím, výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží; a) na vady způsobené vnější událostí (např. zásah třetí osoby nebo neodvratitelná událost, apod.).
  4. V případě, že Zboží nemá vlastnosti dle článku 3.4 těchto Podmínek, má vady. Kupující je v takovém případě oprávněn uplatňovat následující nároky: dodání nového Zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady; týká-li se vada jen oddělitelné součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; v případě odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Prodávající právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt; a) neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží nebo na bezplatnou opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, např. byl o tomto Prodávajícím informován nebo tato informace je obsažena také v potvrzení Objednávky nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  6. Kupující je povinen reklamaci vad provést v písemné podobě, kde kromě identifikace Zboží, Objednávky a jejího potvrzení (či Nabídky a jejího přijetí) a vady včetně jejího popisu současně uvede, jaké právo z vad Zboží uplatňuje a pokud je možné vadu zachytit na fotografii, potom také fotografii(e) zjištěné vady.
  7. Prodávající oznámí Kupujícímu nejpozději do 30 [slovy: třiceti] kalendářních dnů stanovisko k reklamaci a o vyřízení reklamace je Prodávající povinen sepsat ve smyslu ust. § 2173 Občanského zákoníku protokol obsahující alespoň následující: datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad); důvody reklamace; způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem; výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem, případně výrobcem nebo distributorem Zboží; zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží), nebo zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  8. Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
  9. Požaduje-li Kupující dodání nového Zboží bez vad v souladu s článkem 4.2.4 písm. a) těchto Podmínek, je Prodávající povinen mu nové Zboží zaslat až poté, co od Kupujícího vadné Zboží obdržel, anebo poté, co mu Kupující prokázal, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 3. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – podnikatelem
  1. V případě všech vad Zboží, které zatím nebyly Kupujícím řádně písemně reklamovány, ale jsou Prodávajícím uznány za oprávněné, může Prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou nebo výměnou vadného Zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství nebo poskytnutím slevy z kupní ceny Zboží.
  2. V případě vad Zboží, které byly Kupujícím řádně a včas reklamovány a Prodávajícím uznány za oprávněné, může Kupující požadovat odstranění vad, a to přednostně: dodáním chybějícího množství Zboží, pouze pokud to bude možné do přiměřené doby a účelné; poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny Zboží, pokud vady nebrání obvyklému použití Zboží; odstraněním vady nebo výměnou vadného Zboží za bezvadné (pokud je vadná jen část Zboží, potom je oprávněn Kupující požadovat jen výměnu takové časti); nebo odstoupením od Smlouvy ohledně vadného Zboží a vrácením jeho kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení reklamace.
  3. Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit Prodávajícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
  4. Reklamace Zboží musí obsahovat nejméně: název (jméno), IČO a sídlo Kupujícího, číslo dodacího listu a faktury, identifikaci (název) a počet reklamovaného Zboží, podrobný popis zjištěné vady a pokud je možné vadu zachytit na fotografii, potom také fotografii(e) zjištěné vady.
  5. Reklamaci Zboží, požadavky na servis, event. technickou pomoc, je povinen Kupující u Prodávajícího uplatnit písemně na adrese sídla Prodávajícího nebo osobně v provozovně Prodávajícího, a to v provozní době takové provozovny.
  6. Nároky z vad lze uplatnit jen při dodržení podmínek doporučeného způsobu užití či aplikace Zboží, souladného s návody a technickými listy Zboží a náležitého skladování Zboží v souladu se Smlouvou a obecně aplikovanými standardy v průmyslu pro uskladnění Zboží.
  7. Za vadu množství se nepovažuje dodání většího množství Zboží, než jaké vyplývá ze Smlouvy. V takovém případě je Kupující oprávněn přebytečné množství Zboží odmítnout nejpozději při podpisu dodacího listu, jinak se Smlouva považuje za uzavřenou i co do přebytečného množství, a Prodávající má nárok na úhradu kupní ceny odpovídající většímu množství Zboží.
  8. V případě náhradní dodávky nebo výměny vadného Zboží za bezvadné je Kupující povinen vrátit reklamované Zboží Prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal, pokud již nedošlo ke spotřebě Zboží.
 4. Záruka za jakost Zboží a záruční doba
  1. Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží dle platných právních předpisů platných v České republice podle záručních lhůt uvedených v technických listech Zboží, případně v záručním listě nebo v Nabídce, přičemž záruka za jakost je poskytována jen na vlastnosti výslovně uvedené ve Smlouvě nebo na technických listech Zboží.
  2. Prodávající neposkytuje záruku za jakost Zboží uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti věci (Zboží) na obalu nebo v reklamě.
  3. Podmínkou uplatnění práv ze záruky za jakost je, že Kupující Zboží užívá předepsaným nebo obvyklým způsobem, přičemž za vady a škody vzniklé použitím jiným způsobem nenese Prodávající žádnou odpovědnost a Kupující v takovém případě nemá nárok na plnění vyplývající ze záruky za jakost.
  4. Záruka za jakost Zboží se nevztahuje na jeho běžné opotřebení.
 5. Společná ustanovení pro uplatnění nároků z vad
  1. Zjevné vady a jejich reklamace
   1. Kupující je povinen zjevné vady Zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání Zboží, zejména chybějící množství, jakostní vady apod., uvést (reklamovat) ihned při převzetí v dodacím listě náležejícímu k dodávanému Zboží.
   2. Vadou množství není dodávka menšího množství Zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku.
  2. Skryté vady a jejich reklamace
   1. Skryté vady, tj. vady nezjistitelné odbornou prohlídkou Zboží při převzetí, je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího, a to bezodkladně, nejpozději do 3 [slovy: tří] pracovních dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny, podle toho, která lhůta nastane dříve, anebo od obdržení reklamace třetí osoby, které Kupující Zboží dále dodal, byla-li taková reklamace Kupujícímu doručena ve lhůtách uvedených výše.
   2. V případě, že Kupující nezjistí a nereklamuje vady ve lhůtách stanových těmito Podmínkami, ztrácí nárok na přiznání práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 2112 Občanského zákoníku.
 6. Nároky z odpovědnosti za vady Zboží
  1. Případná výše náhrady škody způsobené vadou Zboží je limitována, pokud takovou limitaci připouští platné právní předpisy, do výše kupní ceny (bez DPH) předmětného vadného Zboží, za kterou Prodávající Kupujícímu Zboží dodal. Bez ohledu na uvedené však platí, že pokud by výše kupní ceny předmětného vadného Zboží přesáhla částku 100.000,- Kč bez DPH [slovy: jedno sto tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty], potom je výše škody limitována do této částky. Prodávající není povinen nahradit škodu spočívající v ušlém zisku Kupujícího, nebo smluvních pokutách nebo náhradách škody uplatněných třetí stranou vůči Kupujícímu.
  2. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli (dále také je „vyšší moc“), přičemž za takový případ se považují zejména (nikoliv výlučně) překážky vzniklé válečnou situací, nouzovým stavem, mimořádnými situacemi, pandémie nemocí (např. koronavirus), nedostatkem či vadami dopravních prostředků, selháním strojů a zařízení, nedostupností zdrojů (personálních, materiálních, energetických, atd.), požáry, povodně, vichřice či jiné živelné události a katastrofy, stávky, spory se zaměstnanci a odbory, příkazy, nařízení a právní akty jakéhokoliv státu či jeho vlády, nebo jakékoliv jiné události ve vnějším světě, které Prodávající není schopen ovlivnit, resp. nejsou pod jeho kontrolou. Prodávající nemá povinnost zajistit si zdroje (personální, materiální, energetické, atd.) náhradním způsobem. V případě, že událost představující vyšší moc trvá déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn Smlouvu zrušit bez jakýchkoliv sankcí nebo povinnosti k náhradě jakékoliv škody Kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě.
 1. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Nad rámec práv a povinností uvedených samostatně ve Smlouvě a jinde v těchto Podmínkách, má Kupující také práva a povinnosti uvedené v tomto článku 5.1 Podmínek.
  2. Kupující je povinen uhradit své splatné závazky Prodávajícímu během lhůty jejich splatnosti. Pokud není na daňovém dokladu – faktuře uvedeno jinak, činí splatnost jakýchkoliv peněžitých závazků obdobně s článkem 3.8.3 Podmínek 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění a pokud by takového dne nebylo, potom 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
  3. Kupující je povinen zabezpečit správné skladování a přepravu Zboží dle pokynů Prodávajícího, způsobem zaručujícím zachování jakosti Zboží tak, aby bylo zajištěno předcházení škodám na Zboží v důsledku jeho nesprávného skladování nebo přepravy.
  4. Kupující je povinen seznámit všechny osoby provádějící za Kupujícího Objednávky s ujednaným způsobem provádění Objednávek nebo akceptace Nabídek a pravidly dodávek Zboží, zejména s podmínkami týkajícími se objednávání Zboží a jejich reklamace.
  5. Kupující – podnikatel je povinen uhradit Prodávajícímu splatné pohledávky v plné výši bez ohledu na případné nároky vznášené Kupujícím vůči Prodávajícímu včetně nároku na slevu z kupní ceny Zboží, započtení pohledávek a jakékoliv jiné důvody, které by mohly vést ke snížení částky splatné pohledávky Kupujícího vůči Prodávajícímu.
  6. Kupující je povinen chránit označení, ochranné známky a názvy jednotlivého Zboží. Kupující nebude používat tyto ochranné známky, názvy ani obchodní firmu Prodávajícího v souvislosti s jakoukoli jinou podnikatelskou činností prováděnou Kupujícím.
  7. Žádná práva ani povinnosti Kupujícího vyplývající ze Smlouvy nebo těchto Podmínek nesmějí být převedena ani postoupena bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího na třetí osobu.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího
  1. Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu e-mailem a/nebo telefonicky informovat Kupujícího, že objednané Zboží nebude moci Kupujícímu z jakýchkoliv důvodů dodat.
  2. Prodávající má povinnost informovat Kupujícího o veškerých změnách významných pro realizaci Smlouvy.
  3. Prodávající je dle svého uvážení oprávněn ověřovat dodržování plnění povinností Kupujícího stanovených Smlouvou a těmito Podmínkami.
 1. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím – spotřebitelem
  1. Tento článek 6.1 Podmínek a všechny podčlánky v něm obsažené se vztahují výhradně na Kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, tj. fyzické osoby, které při uzavření Smlouvy jednají mimo rámce své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce (pokud neplatí některá z výjimek dle čl. 6.1.4) do 14 [slovy: čtrnácti] kalendářních dnů: ode dne převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce); nebo od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou (odlišnou od dopravce) v případě, že předmětem Smlouvy je více druhů Zboží, které byly objednány v rámci jedné Objednávky; nebo od převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou (odlišnou od dopravce) v případě, že předmětem Smlouvy je Zboží, které je Kupujícímu dodáváno po položkách nebo částech.
  3. K dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje prokazatelně odeslat odstoupení Prodávajícímu před uplynutím příslušné 14-ti denní lhůty. Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku 6.1 Podmínek je písemné odstoupení odeslané doporučeně poštou na doručovací adresu uvedenou v čl. 1.1.2 písm. c) těchto Podmínek nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 písm. b) těchto Podmínek. Dalším možným způsobem odstoupení od Smlouvy je odstoupení provedené osobně na adrese sídla Prodávajícího. V rámci odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen sdělit své jméno a příjmení, číslo Objednávky, identifikaci potvrzení Objednávky, datum odeslání Objednávky a přijetí potvrzení Objednávky a identifikaci Zboží, ohledně kterého odstupuje od Smlouvy. Kupující může pro odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku 6.1 Podmínek využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek.
  4. Kupující však bez ohledu na shora uvedené není v některých případech oprávněn odstoupit od Smlouvy, přičemž vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy, Kupující není oprávněn odstoupit z následujících důvodů: bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, podléhající rychlé zkáze; jedná-li se o dodávku počítačového programu na hmotném nosiči, pokud Kupující před odstoupením porušil jeho původní obal; jedná-li se o dodávku digitálního obsahu (počítačového programu), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy; bylo-li Zboží upraveno nebo připraveno dle požadavků Kupujícího, tj. mimo jiné, bylo-li Zboží dodáno na základě Nabídky; a) v dalších případech uvedených v ust. § 1837 Občanského zákoníku.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího, a to nejpozději do 14 [slovy: čtrnácti] kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, a to bez jakékoli další výzvy Prodávajícího. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující.
  6. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Smlouvy za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před vrácením Zboží Prodávajícímu dojde k jeho poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše kupní ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu vzniklé v důsledku jejich vybalení.
  7. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen nejpozději do 14 [slovy: čtrnácti] kalendářních dnů ode dne doručení takového odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží, jichž se odstoupení týká, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, s výjimkou případů, kdy si Kupující vybral dražší způsob dodání Zboží než Prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dopravy, potom co se týče nákladů na dopravu, vrátí Prodávající Kupujícímu jen částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající je oprávněn na Kupujícím požadovat, aby mu prokázal, že mu již odeslal zpět Zboží dle článku 6.1.5 těchto Podmínek, a až do prokázání této skutečnosti Kupujícímu nevrátit kupní cenu, případně ji nevrátit až do přijetí Zboží. Prodávající vrací Kupujícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož Kupující provedl úhradu, anebo který mu Kupující sdělí v odstoupení, anebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud o to Kupující výslovně požádá.
  8. V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy v rozporu s článkem 6.1.2 těchto Podmínek (neplatné odstoupení), popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal, a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.
  9. Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, resp. bonusový předmět v určité hodnotě, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo kupní smlouva na tento bonusový předmět, uzavřena s rozvazovací podmínkou, podle níž dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím dle tohoto článku 6.1 Podmínek, pozbývá smlouva ohledně takového dárku / bonusového předmětu účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek / bonusový předmět.
 2. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím – podnikatelem
  1. Tento článek 6.2 Podmínek a podčlánky v něm obsažené se vztahují výhradně na Kupující, kteří při uzavření Smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní či jinou obdobnou činností dle ust. § 420 Občanského zákoníku.
  2. Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším než 30 [slovy: třicet] kalendářních dnů ode dne konečného termínu dodání stanoveného Prodávajícím (za tento termín se nepovažuje orientační termín dodání Zboží uvedený v článku 2.4.1 a 2.8 těchto Podmínek).
  3. Rovněž případy, kdy je Kupující v prodlení s úhradou zálohové faktury nebo dojde k zastavení dodávek Zboží z důvodu na straně Kupujícího se nepovažují za prodlení Prodávajícího.
  4. Kupující – podnikatel není oprávněn, na rozdíl od Kupujícího – spotřebitele, odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v článku 6.1 těchto Podmínek.
 1. Aktivace Zboží
  1. Některé Zboží obsahuje počítačový firmware/software, potřebný pro správnou funkcionalitu Zboží (dále také jen „Firmware“).
  2. U některého Firmware je potřeba provedení aktivace Firmware (dále také jen „Aktivace“) postupem sděleným Kupujícímu v rámci dodávky Zboží. Součástí takto sděleného postupu mohou být rovněž aktivační údaje pro provedení Aktivace (dále také jen „Aktivační údaje“). Kupující bere na vědomí, že Aktivační údaje mohou být zneužity a je povinen uchovat tyto údaje v tajnosti.
  3. V některých případech může být pro provedení Aktivace Firmware nutná jeho instalace na příslušné zařízení (dále také jen „Instalace“). Kupující je povinen provést Instalaci dle instrukcí Prodávajícího.
  4. V případě, že Aktivace nebo Instalace provedena nebude nebo nebude provedena dle instrukcí Prodávajícího, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za nefunkčnost Zboží či jakékoliv škody, které by v souvislosti se Zbožím nebo jeho nefunkčností byly způsobeny.
 2. Licence k Firmware a oprávnění k užití Firmware
  1. Licence k Firmware
   1. Prodávající uděluje Kupujícímu licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Firmware (dále také jen „Licence k Firmware“), a to za dále uvedených podmínek: licence se sjednává jako licence nevýhradní; časový rozsah licence: po dobu existence Zboží, přičemž licence je podmíněna řádnou úhradou kupní ceny Zboží a dodržováním podmínek licence; územní rozsah licence: neomezen; množstevní rozsah licence: licence se vztahuje výhradně k jednomu konkrétnímu zařízení (Zboží), které je Kupujícímu dodáno na základě Smlouvy.
   2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího: udělit podlicenci třetím osobám, tj. poskytnout třetím osobám oprávnění tvořící součást Licence k Firmware, a to zcela nebo zčásti, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“); postoupit Licenci k Firmware třetím osobám, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 ZOK.
   3. Odměna za poskytnutí Licence k Firmware je zahrnuta v kupní ceně Zboží.
   4. Součástí Licence k Firmware může být oprávnění k provádění aktualizací Firmware (dále také jen „Update“). Pokud je provádění Update součástí Licence k Firmware, je taková skutečnost uvedena v potvrzení Objednávky, Nabídce, případně jinak sdělena Kupujícímu.
  2. Ochrana autorských práv
   1. Prodávající nebude předávat Kupujícímu žádné rozmnoženiny Firmware s výjimkou rozmnoženiny, která je součástí samotného Zboží.
   2. Kupující nemá nárok na zdrojové kódy Firmware.
   3. Kupující není oprávněn bez výslovného souhlasu Prodávajícího Firmware zpřístupnit třetí osobě s výjimkou osoby, která bude Zboží, jehož součástí je Firmware, užívat v souladu s účelem, ke kterému je Zboží určeno.
   4. Kupující není oprávněn provádět dekompilace Firrmware popř. jednotlivých počítačových programů ve Firmware obsažených, ani žádné jiné zpracování, překládání, rozmnožování nebo změny Firmware či provádění disassemblace nebo jakkoliv jinak nakládat s Firmware s výjimkou užívání Firmware v souvislosti se Zbožím k účelu, ke kterému je Zboží určeno.
   5. V případě neoprávněného zásahu do autorských práv Prodávajícího, časový rozsah Licence k Firmware končí nejpozději ke dni, kdy došlo k neoprávněnému nakládání s Firmware a/nebo neoprávněnému zásahu do autorských práv Prodávajícího.
 1. Kupující – podnikatel prohlašuje, že je oprávněn použít při vyplňování Objednávky či při přijetí Nabídky kontaktní údaje svých zaměstnanců (případně dalších fyzických osob v Objednávce či v přijetí Nabídky uvedených) stejně jako tyto údaje sdělovat Prodávajícímu v souvislosti se Smlouvou.
 2. Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých mu Kupujícím výlučně za účelem dodání Zboží, komunikace s Kupujícím a vedení seznamu zákazníků Prodávajícího. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Prodávajícího.
 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a detaily jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu označeném jako „POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V RÁMCI DODÁVEK ZBOŽÍ“, který je dán Kupujícímu k dispozici společně s těmito Podmínkami a rovněž je dostupný v rámci internetových stránek Prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn používat e-mailové adresy poskytnuté Kupujícím i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách Zboží a aktuálních prodejních akcích Prodávajícího a Kupující se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Kupujícího, přičemž Kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Prodávajícího.
 1. Možnosti archivace obchodních podmínek
  1. Tyto Podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Internetového obchodu na adrese: www.spvgsystem.cz
  2. Podmínky jsou Kupujícímu sděleny postupem při uzavření Smlouvy, před odesláním Objednávky ve smyslu čl. 2.2.2 těchto Podmínek a Kupující si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.
  3. Uzavřené Smlouvy jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.
  4. Kupující má informace o jím provedených Objednávkách v podobě e-mailových zpráv zaslaných na E-mailovou adresu kupujícího. Součástí potvrzení o přijetí Objednávky (akceptace) zaslaného Kupujícímu jsou rovněž tyto Podmínky zaslané v písemné elektronické podobě.
 2. Ukládání cookies
  1. Kupující užíváním Internetového obchodu vyjadřuje souhlas s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač.
  2. Kupující může souhlas podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat, avšak v důsledku jeho odvolání a nepoužívání Cookies může docházet k nesprávnému fungování Internetového obchodu.
 1. Odesláním Objednávky či přijetím Nabídky Kupující potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou včetně Podmínek a souhlasí s jejich obsahem. Dále Kupující prohlašuje, že žádné z ustanovení Podmínek nepovažuje za překvapivé, obsah těchto Podmínek uvážil a jsou jim akceptovány.
 2. Smlouva včetně těchto Podmínek, stejně jako práva a povinnosti mezi smluvními stranami vycházející ze Smlouvy se řídí výlučně podle právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a předpisů souvisejících, vše v platném znění s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 3. K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené právními předpisy, v České republice.
 4. Pokud je Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, potom se smluvní strany jako podnikatelé v souladu s ust. § 1801 Občanského zákoníku dohodli, že se na jejich smluvní vztahy vycházející ze Smlouvy nevztahují ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
 5. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.
 6. Tyto Podmínky byly vydány dne 27.1.2021 a nabývají účinnosti dne 31.1.2021


SPVG Systems s.r.o.


Technická podpora


+420 777 102 477
helpdesk@spvgsystems.com

Obchodní oddělení


+420 774 702 623
sales@spvgsystems.com

Odkazy


SPVG Systems s.r.o.


Čichnova 23a
624 00 Brno
Česká republika