Logo

CENY LICENCÍ
A OBJEDNÁNÍ SYSTÉMU SPVG


› možnost objednat přímo nebo u partnerů
› předplacení online služeb pomocí kreditu
› nabídka samostatných adaptérů
Poučení o zpracování osobních údajů subjektů údajů
v rámci dodávek zboží

on-line obchodu dostupného na doméně spvgsystems.com
provozovaného
obchodní společností
SPVG Systems s.r.o.

IČO: 26965542, DIČ: CZ26965542, se sídlem Čichnova 1294/23a, Komín, 624 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 48721 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále také jen „Poučení“)
I. Úvodní ustanovení
II. Účel a základ zpracování osobních údajů
III. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů prodávajícím
IV. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
V. Doba uložení osobních údajů
VI. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
VII. Možnost podání stížnosti u dozorového orgánu
VIII. Záverečná ustanovení
 1. Internetový obchod a Prodávající
  1. Internetový obchod (dále také jen „Internetový obchod“) dostupný na doméně spvgsystems.com (dále také jen „Doména“) je provozován společností SPVG Systems s.r.o., IČO: 26965542, DIČ: CZ26965542, se sídlem Čichnova 1294/23a, Komín, 624 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 48721 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „Prodávající“).
  2. V rámci provozování Internetového obchodu dochází ke zpracování osobních údajů osob, které s Prodávajícím uzavřely kupní smlouvu (dále také jen „Smlouva“) na zboží nabízené v Internetovém obchodě nebo které si vytvořily na Internetovém obchodě uživatelský účet, pokud je tato funkcionalita na Doméně dostupná (dále také jen „Uživatelský účet“). Tyto osoby jsou souhrnně dále označeny jen jako „Kupující“.
 2. Osobní údaje Kupujícího a jejich kategorie
  1. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících dochází ke zpracování osobních údajů osob, které s Prodávajícím uzavřely Smlouvu, a to konkrétně osobních údajů týkajících se:
   a) fyzické osoby, která jakožto koncový zákazník – Kupující uzavřela s Prodávajícím Smlouvu;
   b) fyzické osoby, která v zastoupení Kupujícího – právnické osoby uzavřela s Prodávajícím
   Smlouvu nebo která byla Kupujícím – právnickou osobou uvedena jako osoba kontaktní ve spojitosti se Smlouvou; souhrnně dále také jen „Subjekty údajů“ nebo jednotlivě „Subjekt údajů“.
  2. Prodávající zpracovává následující osobní údaje poskytnuté (i) fyzickou osobou, která je Kupujícím, tj. osobou dle čl. 1.2.1 písm. a) tohoto Poučení: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla, IČO (je-li přiděleno), DIČ (je-li přiděleno), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (byla-li úhrada kupní ceny za zboží, které je předmětem Smlouvy, provedena bankovním převodem) a následující osobní údaje poskytnuté (ii) Kupujícím – právnickou osobou ohledně fyzické osoby zastupující Kupujícího ve smyslu čl. 1.2.1 písm. b) tohoto Poučení: titul, jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikaci právnické osoby – Kupujícího (název společnosti), IČO právnické osoby – Kupujícího, DIČ právnické osoby – Kupujícího (je-li přiděleno), sídlo právnické osoby – Kupujícího, číslo bankovního účtu právnické osoby – Kupujícího (byla-li úhrada kupní ceny za zboží, které je předmětem Smlouvy, provedena bankovním převodem) (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
  3. Osobní údaje náleží do kategorie údajů adresních, kontaktních a identifikačních, tj. umožňují Kupujícího identifikovat, kontaktovat jej, identifikovat objednávky Kupujícího a zaslat mu sdělení a zboží, které je předmětem Smlouvy.
 3. Účel předloženého Poučení
  1. Toto Poučení vyhotovil Prodávající jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Subjekty údajů o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Prodávajícího ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).
 1. Prodávající zpracovává Osobní údaje Subjektu údajů pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu, tj. pro evidenci objednávek provedených Kupujícím v rámci Internetového obchodu, na jejichž základě je uzavřena Smlouva a jejich vyřízení a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informací o novinkách Internetového obchod, které jsou zasílány na e-mailové adresy elektronické pošty Kupujícího.
 2. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Smlouva a smlouva o Uživatelském účtu a dále oprávněný zájem Prodávajícího na provádění přímého marketingu, tj. sdělování informací o nabídce zboží a služeb dostupných v Internetovém obchodě a informací ohledně novinek týkajících se chodu či obsahu Internetového obchodu.
 1. Prodávající je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Prodávajícímu služby umožňující chod Internetového obchodu (zejména je zpracování prováděno poskytovatelem služeb webhostingu Internetového obchodu jako zpracovatelem Osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
 2. Prodávající zabezpečuje zpracovávané Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Prodávajícího a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Prodávajícího vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů, zejména poskytovateli IT služeb potřebných pro chod Internetového obchodu. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví Prodávající samostatným dokumentem.
 1. Příjemcem Osobních údajů je Prodávající, jeho zaměstnanci, osoby spolupracující s Prodávajícím na plnění Smlouvy, tj. zejména přepravci zásilek se zbožím, které je předmětem Smlouvy a dále osoba poskytující Prodávajícímu IT služby (zejména webhosting a služby administrace) pro chod Internetového obchodu.
 1. Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu trvání existence Uživatelského účtu, nebo po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy, a to podle tohoto, která z výše uvedených dob skončí později.
 1. Každý Subjekt údajů má právo požadovat vůči Prodávajícímu ve vztahu k Osobním údajům o své osobě:

  a) právo na přístup ke svým Osobním údajům – Subjekt údajů má právo na Prodávajícím požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Prodávajícím jeho Osobní údaje;

  b) právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů – v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Prodávající jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Prodávajícím požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Prodávající nepřesné osobní údaje Subjektu údajů, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu;

  c) právo na výmaz svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Prodávajícím výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Prodávajícího, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

  d) právo na omezení zpracování svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Prodávajícím omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Prodávající mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) Prodávající Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  e) právo vznést námitku zpracování Osobních údajů – v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Prodávající je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjekt údajů;

  f) právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající bránil, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zároveň (ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo Prodávajícím jinému správci Osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).
 1. V případě, že Prodávající začne se zpracováváním Osobních údajů poskytnutých Subjekty údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, (i) neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů (Subjekt údajů, případně Kupujícího – právnickou osobu, která poskytla informace o Subjektu údajů), (ii) informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a (iii) v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas Subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování Subjekt údajů požádá. V případě, že Subjekt údajů souhlas neudělí, není Prodávající oprávněn s dalším zpracováním Osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.
 2. Tento dokument je Subjektům údajů (a pokud se v daném konkrétním případě odlišují od Kupujícího, potom také Kupujícímu) poskytnut v elektronické podobě před odeslání objednávky, na jejímž základě je uzavřena Smlouva v rámci Internetového obchodu nebo zřízen Uživatelský účet v rámci Internetového obchodu a také je dostupný na webových stránkách Internetového obchodu, kde je nepřetržitě dostupný všem Subjektům údajů. Kupující – právnická osoba, která poskytla údaje o Subjektu údajů je povinna takový Subjekt údajů seznámit s tímto Poučením.


Technická podpora


+420 777 102 477
helpdesk@spvgsystems.com

Obchodní oddělení


+420 774 702 623
sales@spvgsystems.com

Odkazy


SPVG Systems s.r.o.


Čichnova 23a
624 00 Brno
Česká republika